Horror Stories

Director:
Min Kyu-dong, Hong Ji-young, Kim Gok, Kim Sun, et al.
Cast:
Kim Ji-won, Yoo Yeon-seok, Kim Hyun-soo, Choi Yoon-young
Country:
South Korea
Year:
2012
Duration:
114 mins

Date: 30 Mar 2013
Time: 9:00 PM
Code: 30SM3E2
Venue: Hong Kong Science Museum Lecture Hall
Date: 23 Mar 2013
Time: 11:45 PM
Code: 23UL3E3
Venue: UA Langham Place