Beautiful 2013

Director:
Lu Yue, Mabel Cheung, Wu Nien-Jen, Kurosawa Kiyoshi
Cast:
Chao Wei, Jia Shen, Lo Pei-An, Lin Mei-Hsiu, Mita Mao, Elaine Jin, Wang Zhou-ling, Emoto Tasuku
Year:
2013
Language:
Putonghua/Cantonese/Mandarin/Japanese
Duration:
100 mins

Date: 21 Mar 2013Meet the audience session
Time: 5:30 PM
Code: 21GC3M3D
Venue: The Grand Cinema
Date: 29 Mar 2013
Time: 3:00 PM
Code: 29SM3M3
Venue: Hong Kong Science Museum Lecture Hall
Date: 20 Mar 2013
Time: 7:15 PM
Code: 20GC3E1
Venue: The Grand Cinema
Date: 24 Mar 2013
Time: 10:30 AM
Code: 24SM3M1
Venue: Hong Kong Science Museum Lecture Hall