Poor Folk

Director:
Midi Z
Cast:
Wang Shin-Hong,Wu Ke-Xi,Zhao De-Fu,Zheng Meng-Lan
Country:
Taiwan/Myanmar
Year:
2012
Colour:
Colour
Duration:
105 mins

Date: 26 Mar 2013Meet the audience session
Time: 7:30 PM
Code: 26UL3E1
Venue: UA Langham Place
Date: 28 Mar 2013Meet the audience session
Time: 9:30 PM
Code: 28UL3E2
Venue: UA Langham Place