Nobody's Child

Director:
Bu Wancang
Cast:
Josephine Siao Fong-fong, Wang Yin, Chen Yanyan
Year:
1960
Colour:
B&W
Language:
Mandarin
Duration:
105 mins

Date: 01 Apr 2013
Time: 3:00 PM
Code: 01CT4M3
Venue: Hong Kong City Hall Theatre